Правила


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на платформата www.coinplatz.com

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С отварянето или с използването на каквато и да било част от платформата, предлагана от www.coinplatz.com вие декларирате, че познавате и разбирате настоящите Общи условия, приемате ги изцяло и се задължавате да ги спазвате.

Чл. 2. Платформата за обмен на стойности www.coinplatz.com  е собственост на българското търговско дружество „Атласкойнс“ ООД, с ЕИК 204982430, със седалище и адрес на управление: град  Пловдив, ул. „Гладстон“ № 1.

Чл. 3. (1) „Атласкойнс“ ООД, ЕИК 204982430 си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, за което ще бъдете уведомени с публикация на началната страница на  www.coinplatz.com.

(2) Евентуална промяна на Общите условия не може да води до по – неблагоприятни условия за вече заявени и все още неприключили обменни операции.

ОБМЕН НА СТОЙНОСТИ

Чл. 4. (1) Услугата, предлагана от платформата www.coinplatz.com служи за обмен на стойност между конвенционални и криптовалутни единици.

(2) „Криптовалута“ по смисъла на ал. 1 е децентрализирана технология за виртуален обмен на стойност, която не е зависима от централна банка и правителствена власт, и се котира на база вложеното в нея доверие на потребителите.

(3) Платформата www.coinplatz.com работи с български левове и криптовалутите Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)  и  Cardano ( ADA), като си запазва пълното право да прибавя и изключва в услугата си и други криптовалутни единици.

Чл. 5. Всеки потребител може да обменя стойност в платформата www.coinplatz.com,  като купува или продава криптовалутни единици срещу български левове – по стойности, изчислявани в реално време към момента на обменните операции.

Чл. 6.  (1) При купуване на криптовалутни единици потребителят следва да посочи свой валиден криптоадрес, на който желае да се преведе заявения брой криптовалутни единици и да предприеме следните действия в зависимост от предпочитания начин на плащане:

  1. При плащане в брой – да направи плащане в офиса на дружеството;
  2. При банков превод – да направи превод с посоченото основание на плащане към указаната банкова сметка;
  3. При превод чрез еPay – да направи плащане на каса с предоставения му уникален код;
  4. При превод чрез EasyPay – да направи плащане на каса с предоставения му уникален код;
  5. При превод чрез Skrill – след насочване към системата на Skrill да извърши плащане от своя акаунт.

(2) При плащане по т. 2, 3, 4 и т. 5 по ал. 1, количеството на закупената криптовалута се изчислява по актуалния  курс  към момента на получаване на плащането.  

Чл. 7. (1) При продажба на криптовалутни единици потребителят следва да извърши заявената транзакция от своя криптовалутен адрес и да предприеме необходимите действия в зависимост от предпочитания начин на плащане.

(2) Плащанията по банков път ще се извършват 3 пъти на ден, като

т. 1. Преводите по транзакции, които имат едно или повече потвърждения от мрежата до 9:00 ч. ще бъдат наредени до 9:30 ч.

т. 2. Преводите по транзакции, които имат едно или повече потвърждения от мрежата до 12:30 ч. ще бъдат наредени до 13:00 ч.

т. 3. Преводите по транзакции, които имат едно или повече потвърждения от мрежата до 15:00 ч. ще бъдат наредени до 15:30 ч.

т. 4. Преводите по транзакции, които имат едно или повече потвърждения от мрежата след 15:00 ч. ще бъдат наредени до 9:30 ч. на следващия ден

(3) За всеки банков превод, потребителят ще получи информация по имейл.

(4) Потребителят може да провери транзакцията на блог веригата на съответната криптовалута като използва адреса, който е изпратен в потвърждаващия имейл.

Чл. 8.  Извършените криптовалутни преводи са технически необратими и не могат да се сторнират. “Атласкойнс“ ООД не носи отговорност за погрешно извършени криптовалутни преводи.

ПРИНОС В БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА

Чл. 9. (1) Към всяка операция по обмен на стойности на платформата www.coinplatz.com се начислява такса зависеща от търсенето и предлагането на съответната криптовалута в глобален мащаб, варираща в тесни граници в зависимост от състоянието на локалния пазар и от наличностите, с които разполага. „Атласкойнс“ ООД, ЕИК 204982430 изразходва набраните средства за поддръжка на своите системи и за подкрепяне на общественополезни и благотворителни каузи.

(2) При осъществяването на обменна операция потребителят може да насочи определена от него допълнителна стойност в полза на дружеството, собственик на платформата.

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Чл. 10.  Минималното количество криптовалутни единици, което може да бъде обменено чрез платформата www.coinplatz.com  e на стойност 100 /сто/ лева

 

Чл. 11 (1) „Атласкойнс“ ООД приема поръчки до 30 000 лева /тридесет хиляди лева/.

(2) При изпълнение на заявените обменни операции, „Атласкойнс“ ООД използва подаваните от заявителите лични данни във вида, в който са предоставени и не носи отговорност, ако данните се окажат неточни, заблуждаващи или неистински.

Чл. 12. (1) При наличието на обективни причини за съмнение или по своя преценка „Атласкойнс“ ООД може да изисква допълнителна информация и документи, а при констатирана неточност, неистинност или заблуда, или при неизяснени или недоказани относими факти и обстоятелства – да откаже изпълнението на заявената обменна операция.

ЗАБРАНИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 13. Платформата www.coinplatz.com  не може да се използва за каквото и да било нарушаване или заобикаляне на финансовото, фискалното и данъчното законодателство, както и за каквито и да било действия, насочени към изпирането на пари или към финансиране на тероризма.

Чл. 14. (1) Потребителите носят пълната отговорност при използване на незаконно съдържание, програмен код и/или оборудване – включително с предназначение или от естеството да прекъсне, затрудни, наруши или ограничи нормалното функциониране на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet – свързаност, или да осъществи неоторизиран достъп до базата с данни или до техническото осигуряване на платформата www.coinplatz.com или на други ресурси.

(2) В случай на констатирани деяния и съмнения по предходната алинея „Атласкойнс“ ООД си запазва пълното право да предостави цялата налична информация за съответните потребители и за използваното от тях компютърно оборудване, софтуерно осигуряване, internet-свързаност, персонално поведение и всякаква друга налична информация за тях на компетентните органи – с цел тяхното идентифициране и привличане към отговорност.

(3) В случай на съмнение за неразрешена употреба, основателни съмнения за неоторизирано използване на услугите и/или опит за измама, предоставени от www.coinplatz.com „Атласкойнс“ ООД си запазва правото да анулира всички идентифицирани като съмнителни заявки на определен потребител или потребители и да сторнира получени или направени плащания, свързани с тях.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Чл. 15. (1) „Атласкойнс“ ООД не отговаря за каквито и да било смущения, технически проблеми или вреди, настъпили заради компютърно оборудване, софтуерно осигуряване, internet-свързаност или неадекватно поведение на потребител или на трети страни, заради техните незаконни действия или заради непредвидими или извънредни обстоятелства.

(2) „Атласкойнс“ ООД не отговаря и за действия, извършени от профила на потребител, който е предоставил доброволно своята парола за достъп на трети лица или не е положил дължимата грижа за обезпечаване надеждността на своето компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet – свързаност, за използването на достатъчно сложни пароли, за тяхното редовно обновяване или за опазването им в тайна.

(3) „Атласкойнс“ ООД не отговаря и за условията на работа, надеждността и действията на третите страни – посредници, чиито услуги заявителите използват при осъществяването на обменни операции по чл. 6 и 7 – за които потребителите следва да се осведомяват от самите трети страни – посредници.

ЗАПАЗЕНИ ПРАВА

Чл. 16.  „Атласкойнс“ ООД си запазва правото да съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация за интереса към съдържанието на платформата www.coinplatz.com и за начина на неговото търсене, достъпване и използване – без това да включва каквито и да било лични данни или възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите.

Чл. 17. „Атласкойнс“ ООД си запазва правото да качва рекламни материали в платформата www.coinplatz.com – по начин, по който намери за добре, като не носи отговорност за съдържанието им, доколкото същото е собственост на рекламодателите и не съставлява очевидно нарушение на закона.

Чл. 18. „Атласкойнс“ ООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на платформата www.coinplatz.com  и не носи отговорност за вреди от променена или преустановена поддръжка на функционалности и услуги – доколкото това не води до неблагоприятни последици за вече стартирали транзакции и дарителски кампании.

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и повелителни разпоредби на относимото законодателство, с предимство се прилагат нормите на закона на Република България, като страните запазват отношенията си – доколкото това е съвместимо с техните интереси и намерения.

Чл. 20. В случай на спор, който не се отнася до защита на потребителски права и който страните не могат да разрешат с разумни преговори помежду си, приемат същият да се отнесе за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата (БТПП) в гр. София – съгласно Устава на Съда.

 

There is something wrong with the server